…………………………, dn. ………………………

 

UPOWAŻNIENIE

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………, zamieszkały/a

(imię i nazwisko) w………………………………………………………..

………………………… (miejscowość, ulica, numer domu/lokalu)

legitymujący/a się dowodem osobistym nr………..…………………… upoważniam

……………………………………………………………………zamieszkałego/ą (imię

i nazwisko) w …………………………………………………………………………………

(miejscowość, ulica, numer domu/lokalu) legitymującego się

dowodem osobistym nr ……………………………………….. do odbioru

………………………………………………………………………

(wpisać rodzaj dokumentu, np. aktu chrztu,) z Kancelarii

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia

Pańskiego w Sanoku. ………………………………………… (podpis)