Drukuj

b_150_100_16777215_0___images_stories_d.jpg

Sakrament bierzmowania

Informacje praktyczne

 

W naszej parafii odbywają się comiesięczne spotkania formacyjne mające na celu przygotowanie młodzieży gimnazjalnej do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

klasy I Gimnazjum: Spotkania w poniedziałki po I piątku miesiąca

klasy II Gimnazjum: spotkania we wtorki po I piątku miesiąca

klasy III Gimnazjum: spotkania liturgiczne wg grafiku ustalonego z ks. odpowiedzialnym za poszczególny rocznik

 

Poniżej przedstawiamy wymogi dotyczące sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Przemyskiej ustalone przez Wydział Nauki Katolickiej a zaaprobowane przez ks. Arcybiskupa Józefa Michalika.

I ETAP PRZYGOTOWANIA

Spotkania kandydatów w pierwszym i drugim roku katechizacji w gimnazjum powinny mieć miejsce przynajmniej raz w miesiącu. Winny one przybierać postać spotkań formacyjnych. Celem tej formacji jest pogłębienie rozumienia sakramentu chrztu i doprowadzenie do decyzji przyjęcia wynikających z niego konsekwencji religijnych. Za szczególnie cenne należy uznać prowadzenie katechezy biblijnej. Spotkania ze Słowem Bożym mogą przyjąć różne formy. Jedną z nich jest Lectio divina, inną „ewangeliczna rewizja życia” lub dzielenie się Ewangelią. Młodzi powinni przeczytać jedną Ewangelię np. Łukasza, oglądnąć film „Jezus”, który został zrealizowany na jej podstawie. Dobrze byłoby, aby kandydaci przeczytali Dzieje Apostolskie o życiu pierwotnego Kościoła. W trakcie przygotowania należy kandydatom uroczyście podczas Mszy św. z wiernymi przekazać Pismo Święte. Zakończeniem tego etapu jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i wybór świadomy i dobrowolny Pana Jezusa jako Mistrza i Pana życia. Do tego doniosłego aktu dobrze by było się przygotować poprzez rekolekcje zamknięte, lub dzień skupienia.

- W drugim roku przygotowania Komisja Wychowania Episkopatu Polski zwraca uwagę na związek ochrzczonego z Jezusem Chrystusem, który wyzwala człowieka z niewoli grzechu i daje mu udział w swoim życiu. W przygotowaniu tym należy się skupić na znaczeniu i przyjmowaniu sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Dla kandydatów należy urządzać nabożeństwa pokutne i przynajmniej cztery Msze św. inicjacyjne, podczas których wyjaśnić należy poszczególne części Mszy św. język liturgii, nauczyć poprawnego, świadomego, aktywnego i pełnego uczestnictwa w Najświętszej Ofierze.

- Podczas przygotowania bliższego (na poziomie klasy pierwszej i drugiej gimnazjum) – należy dokonać syntezy wiedzy religijnej kandydata do bierzmowania. Pomocą służy katechizm „Ku pogłębionej wierze”, który zawiera zarys depozytu wiary i moralności. Poszczególne działy katechizmu należy omówić na spotkaniach parafialnych i wyznaczyć cztery skrutynia z wiedzy religijnej, które wpisujemy do Indeksu. Młodzież powinna wykazać się dobrą wiedzą z zakresu wiary katolickiej oraz postępem w życiu chrześcijańskim. Przy okazji skrutyniów z wiedzy omawiamy z kandydatem zagadnienia życia z wiary: pytamy o jego modlitwę, niedzielną Mszę św., comiesięczną spowiedź, itp.

- W formacji kandydatów do bierzmowania pomocą służą Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej organizowane corocznie z racji Niedzieli Palmowej, w których powinni oni uczestniczyć, aby doświadczyć wspólnoty Kościoła.

- Przygotowanie bliższe winno być zakończone spotkaniem kandydatów z dekanalnym wizytatorem nauki religii, który sprawdza wiedzę kandydatów i mocno akcentuje, że miłość do Boga i wiarę muszą nieustannie pielęgnować i rozwijać. Etap ten kończyłby się dopuszczeniem do bezpośredniego przygotowania.

II ETAP PRZYGOTOWANIA 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości 

Statystyka

Odsłon : 516072